Loading...
tDCS Sooma do terapii depresji 2022-05-23T14:02:14+00:00

Terapia Depresji Sooma oferuje skuteczną ulgę w depresji w zaledwie trzy tygodnie. Terapia wykorzystuje nieinwazyjną stymulację mózgu do modulowania aktywacji neuronalnej w czołowych obszarach mózgu. 90% pacjentów pomyślnie kończy proces leczenia, a większość w efekcie otrzymuje pomoc.1 Wyniki randomizowanych badań wykazały, że efektywność terapii jest podobna do stosowania leków antydepresyjnych.2 Terapia nie jest związana z poważnymi lub ogólnoustrojowymi działaniami niepożądanymi.3 Terapia jest bezpieczna podczas karmienia piersią, a pacjent może nawet samodzielnie wykonywać zabiegi w domu.

90% pacjentów pomyślnie kończy proces leczenia

Do 66% pacjentów uzyskuje istotną poprawę w ciągu trzech tygodni

Wyniki leczenia Sooma: N=199. Skale: HAMD lub MADRS

Zapytaj o cenę
Czym jest Terapia Depresji Sooma?

Terapia Depresji Sooma wykorzystuje nieinwazyjną stymulację mózgu do modulowania funkcji przedczołowych obszarów mózgu. Przenośne urządzenie medyczne wykorzystuje prąd elektryczny do stymulacji mózgu przez 30 minut. Celem jest normalizacja niedoczynności lewej kory przedczołowej grzbietowo-bocznej (DLFPC). Po powtórzeniu stymulacji raz dziennie przez trzy tygodnie objawy ustępują u większości pacjentów.1 Terapia Depresji Sooma nie jest związana z poważnymi lub ogólnoustrojowymi działaniami niepożądanymi. Terapia jest również bezbolesna i bezpieczna do stosowania samodzielnie w warunkach domowych.

„Nastrój mojego pacjenta był znacznie lepszy już podczas drugiego tygodnia leczenia. Leczenie również pozytywnie wpłynęło na odczuwanie bólu i poziom lęku”

Psychoterapeuta pacjenta z umiarkowaną depresją, który uzyskał pomyślną odpowiedź na leczenie

Uważamy, że każdy zasługuje na opiekę wysokiej jakości. Terapia Depresji Sooma stanowi skuteczne narzędzie do opieki nad pacjentem z depresją, do której dostęp mają również lekarze pierwszego kontaktu i lekarze rodzinni. Zapewnij swoim pacjentom szybką i skuteczną ulgę w depresji, bez obawy przed ogólnoustrojowymi efektami ubocznymi.

Prosta terapia neuromodulacyjna

Terapia Depresji Sooma jest skutecznym i dobrze tolerowanym przez pacjentów narzędziem stosowanym w leczeniu depresji. Terapia wykorzystuje do modulowania funkcji mózgu prąd elektryczny niskiej częstotliwości. Prąd jest dostarczany do mózgu nieinwazyjną metodą – przez dwie elektrody umieszczone na skórze głowy: prąd przepływa przez elektrodę dodatnią, anodę i powraca przez elektrodę ujemną, katodę. Sesje trwają 30 minut i są powtarzane raz dziennie przez trzy tygodnie. Aby osiągnąć efekty behawioralne i łagodzić objawy depresyjne, konieczne jest powtarzanie sesji, ale efekty nawet jednej sesji można zmierzyć za pomocą metod neurofizjologicznych lub metabolicznych.

Umieszczenie elektrod ma kluczowe znaczenie dla powodzenia terapii. Podczas sesji wykorzystuje się intuicyjny czepek, aby umożliwia powtarzalne umieszczanie elektrod w docelowych miejscach na skórze głowy. Stymulacja pobudzająca skierowana jest na obszar lewej kory przedczołowej grzbietowo-bocznej, w celu zwiększenia aktywacji neuronów w tym obszarze. Stymulacja hamująca jest skierowana do prawej kory przedczołowej grzbietowo-bocznej w celu tłumienia nadaktywności w tym obszarze. Efektem stymulacji jest normalizacja zaburzeń równowagi między półkulami mózgu, charakterystycznych w depresji.

Obrazek 1. Po lewej: Anoda jest umieszczona nad lewym DLPFC, a katoda jest umieszczona nad prawym DLPFC. Po prawej: terapia jest łatwa do przeprowadzenia, a pacjent może podczas sesji swobodnie angażować się w różne czynności dnia codziennego.

Prosta w użyciu

Obrazek 2. Terapia Depresji Sooma wykorzystuje małe przenośne urządzenie medyczne Sooma tDCS. Całość składa się z jednostki stymulatora, dwóch elektrod z kolorowymi kablami, czepka umożliwiającego umiejscowienie elektrod oraz z podkładek do stymulacji, które tworzą powierzchnię kontaktu między pacjentem a elektrodą.

Pobudzenie jest dostarczane przy użyciu urządzenia medycznego klasy IIa: Sooma tDCS ™. Jednostka stymulująca wykorzystywana jest w leczeniu depresji i bólu przewlekłego. W związku z tym pacjenci, u których stosuje się stymulację Sooma tDCS zgodnie ze wskazaniami są objęci ubezpieczeniem. Urządzenie stosowane do zabiegów ma pojedynczy przycisk sterujący, który służy do uruchamiania i wstrzymywania stymulacji. Pozostałe funkcje są zautomatyzowane celem zapewnienia wygody oraz aby zapobiec przypadkowej modyfikacji efektów stymulacji. Jednostka stymulatora jest przenośna, umożliwiając swobodne poruszanie się podczas stymulacji. Oznacza to, że stymulacja może być wykonywana podczas wykonywania czynności, takich jak czytanie, gotowanie, spacery z psem, czy też wykonywanie pracy biurowej.

Przeczytaj więcej na temat Sooma tDCS

Obrazek 3. Oprogramowanie Sooma Software Suite może być używane do monitorowania pacjenta podczas Terapii Depresji Sooma. Pacjent codziennie zapisuje swój nastrój i samopoczucie za pomocą aplikacji mobilnej.

Terapeuta może śledzić postępy pacjentów podczas Terapii Depresji Sooma za pośrednictwem oprogramowania Sooma Software Suite. Aplikacja jest zainstalowana na telefonie komórkowym pacjenta i służy do rejestrowania danych dotyczących nastroju i samopoczucia. Dane są zsynchronizowane z chmurą, do której lekarz ma dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Korzystając z danych, lekarz jest w stanie monitorować postęp leczenia i wprowadzać natychmiastowe zmiany w harmonogramie terapii. Dostęp do oprogramowania Sooma Software Suite stanowi integralną część Terapii Depresji Sooma.

Przeczytaj więcej na temat Sooma tDCS
Szybka, bezpieczna i skuteczna

Terapia Depresji Sooma jest wyjątkowo dobrze tolerowana i nie wiąże się z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi. 90% pacjentów pomyślnie kończy proces leczenia, nawet jeśli są oni zobowiązani do odwiedzania gabinetu terapeuty podczas każdej sesji1. Przeprowadzona niedawno ocena bezpieczeństwa, oparta na ponad 40 000 sesji stymulacyjnych, wykazała, że terapia ta jest bezpieczna, nawet gdy jest stosowana w populacji nastolatków lub osób starszych3. Typowe działania niepożądane obejmują swędzenie pod elektrodami podczas stymulacji i przejściowy ból głowy po stymulacji. FDA uznała, że stymulacja nie wykazuje występowania poważnych zdarzeń niepożądanych3, co zostało przyjęte również przez NICE9 i Royal College of Psychiatrists10.

0+
sesji stymulacji
0
poważnych zdarzeń niepożądanych

Większość pacjentów poddawanych Terapii Depresji Sooma wykazuje znaczną poprawę po dwóch tygodniach1. The Royal College of Psychiatrists wydała oświadczenie popierające zastosowanie tDCS w leczeniu depresji10. Europejskie wytyczne oparte na dowodach naukowych obejmują rekomendacje poziomu B (prawdopodobna skuteczność)21 a nawet National Institute of Care Excellence wydał wytyczne dotyczące tej metody9. Po zakończeniu leczenia większość pacjentów kontynuuje terapię, aby zapobiec nawrotom depresji.

Terapię depresji Sooma można bezpiecznie wybrać już jako pierwszą opcję leczenia. Nie ma żadnych czynników chemicznych, które mogłyby wpłynąć na całe ciało. Terapia może być stosowana jako terapia dodatkowa bez ryzyka niebezpiecznych interakcji z lekami. Terapia jest również bezpieczna podczas karmienia piersią.

Podczas leczenia pacjent powinien unikać sięgania po wyroby nikotynowe i alkohol, w celu zapewnienia optymalnej efektywności terapii. Przeciwwskazania do terapii to implanty metalowe w okolicy głowy, rozrusznik serca, zabiegi operacyjne w obrębie głowy w ciągu ostatnich 6 miesięcy i ostre zmiany skórne w obszarze okolicy zabiegowej.

Zapytaj o cenę

Obrazek 4. Terapeuta może z łatwością monitorować postępy pacjenta za pośrednictwem portalu internetowego.

Wysokiej jakości dowody

Udowodniono, że metoda przezczaszkowej stymulacji prądem stałym, jest skuteczna w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Skuteczność wykazano w wielu badaniach kontrolowanych placebo, a ostatnio także w badaniach na dużych próbach. Metaanaliza indywidualnych danych pacjentów wykazała skuteczność podobną do rTMS i leków antydepresyjnych3. Ponadto, analiza predyktorów odpowiedzi klinicznej wykazała, że wysoki stopień oporności na leczenie jest ujemnie związany z odpowiedzią. Wniosek ten należy wziąć pod uwagę podczas doboru pacjentów.

Royal College of Psychiatrists wydała oświadczenie popierające zastosowanie tDCS w leczeniu depresji10. Europejskie wytyczne oparte na dowodach naukowych obejmują rekomendacje poziomu B (prawdopodobna skuteczność)21 a nawet National Institute of Care Excellence wydał wytyczne dotyczące tej metody9. Po zakończeniu leczenia większość pacjentów kontynuuje terapię, aby zapobiec nawrotom depresji.

Terapię depresji Sooma można bezpiecznie wybrać już jako pierwszą opcję leczenia. Może być stosowana jako monoterapia lub jako uzupełnienie trwających już terapii bez ryzyka wystąpienia niebezpiecznych interakcji z lekami.

Istnieją wysokiej jakości dowody na istotną efektywność terapeutyczną tDCS po powtarzanych sesjach. Brunoni i wsp. opublikowali w New England Journal of Medicine badanie obejmujące 245 pacjentów, u których zastosowano tDCS. Uzyskane wskaźniki odpowiedzi przy użyciu skali MADRS wynosiły odpowiednio 40% i 23% dla tDCS i placebo12. W 2017 r. Valiengo i wsp. oraz Salehinejad i wsp. opublikowali dalsze wyniki potwierdzające skuteczność tej metody w leczeniu depresji13,14. Uwzględniając publikacje sprzed 2017 r., metaanaliza danych indywidualnych pacjentów wykazała, że tDCS jest istotnie bardziej efektywna niż placebo w aspekcie odpowiedzi, remisji i ogólnej poprawy.  Wskaźniki odpowiedzi wynosiły odpowiednio 34% i 19% dla tDCS i placebo (OR = 2.44, 95%, CI 1.38-4.32, NNT = 7)2. Co ciekawe, wykazano, że połączenie leków SSRI i tDCS jest bardziej skuteczne niż każda z tych interwencji osobno22. Terapia Depresji Sooma może pomóc wrażliwym pacjentom w uzyskaniu pomyślnej odpowiedzi na leczenie przy niższej dawce leku.

Obrazek 5. W badaniu Brunoni i wsp., obejmującym 120 pacjentów, stwierdzono, że połączenie sertraliny i tDCS jest bardziej skuteczne niż każda z tych interwencji osobno. Wskaźniki odpowiedzi wynosiły 16.7% dla grupy placebo, 33.3% dla grupy sertralina + placebo, 43.3% dla grupy tDCS + placebo i 63.3% dla grupy sertralina + tDCS.

W dziedzinie depresji dwubiegunowej, metaanaliza przeprowadzona przez Donde i wsp.15 wykazała, że wskaźniki depresji istotnie się zmniejszyły po zastosowaniu tDCS (SMD 0.71, z = 3.00, p = 0.003). Sampaio-Junior i wsp.16 opublikowali dalsze wyniki w 2017 r., w których wykazali, że wskaźniki odpowiedzi były wyższe w grupie leczonej tDCS niż w grupie placebo (67.6% w porównaniu z 30.4%, NNT 2.69, 95% CI, 1.84-4.99, p = 0.01).

Od 2014 roku u ponad tysiąca pacjentów zastosowano Terapię Depresji Sooma. Systematycznie aktualizujemy naszą bazę danych o zgłoszonych wynikach leczenia i udostępniamy ją tutaj. Uzyskane dane odzwierciedlają, w jaki sposób leczenie jest obecnie stosowane w praktyce klinicznej. Ponadto pokazuje, czego można realnie oczekiwać po zastosowaniu leczenia.

W oparciu o wyniki, większość pacjentów otrzymuje istotną pomoc w terapii. Obecnie ponad 65% pacjentów wykazuje pomyślną odpowiedź na leczenie, zmniejszenie wskaźników depresji o ponad 50%. Oprócz poprawy nastroju u pacjentów często obserwuje się zmniejszenie poziomu lęku. Kilkoro pacjentów zgłosiło również zwiększoną aktywność i poprawę funkcjonowania w codziennym życiu. Wśród zgłoszonych efektów znalazły się także normalizacja apetytu i poprawa jakości snu.

Obrazek 6. 66% pacjentów pomyślnie reaguje na Terapię Depresji Sooma i wykazuje istotne ograniczenie objawów depresji.

Zobacz najnowsze wyniki leczenia

Profil bezpieczeństwa tDCS jest bardzo dobry we wszystkich badaniach. W żadnym badaniu nie zgłoszono żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z tDCS. Typowe działania niepożądane obejmują swędzenie pod elektrodami podczas stymulacji i przemijające bóle głowy. Warto zauważyć, że profil działań niepożądanych różni się od profilu leków antydepresyjnych, co oznacza, że tDCS może być uważana za alternatywę dla pacjentów, którzy mają trudności z tolerancją efektów ubocznych leków. Żadna z metaanaliz nie wykazała różnic między grupami aktywnymi i placebo pod względem bezpieczeństwa i dopuszczalności2,17,18.

Brunoni i wsp. przeprowadzili systematyczny przegląd zdarzeń niepożądanych i reakcji niepożądanych przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS) w 209 badaniach w wielu wskazaniach klinicznych i nieklinicznych19. Łagodne działania niepożądane, takie jak świąd i mrowienie, są dość powszechne (zgłaszane w 30-40% badań), podczas gdy ból głowy i uczucie pieczenia na skórze obserwuje się rzadziej (według 10-15% badań). Skutki uboczne związane z podrażnieniem skóry można zminimalizować, stosując roztwór soli fizjologicznej jako środek przewodzący. W terapii Sooma wykorzystuje się 0,9% roztwór NaCl. Badania na zwierzętach wykazały, że gęstości prądu stosowane w badaniach na ludziach nie powodują uszkodzenia tkanek20. Progi gęstości prądu, powodujące uszkodzenia tkanek, są około sto razy większe niż te stosowane w badaniach klinicznych u ludzi i w terapiach Sooma.

Dołącz do rodziny Sooma
Oferuj skuteczną ulgę w bólu bez użycia opioidów
Opublikuj wyjątkowe badania z udziałem Soomy
Dostępna dla Ciebie

Terapia Depresji Sooma jest dostępna na całym świecie za pośrednictwem szerokiej sieci lokalnych partnerów. Posiada między innymi certyfikaty CE, TGA i SHA. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Sooma tutaj

Piśmiennictwo:

 1. Sooma – Treatment Outcomes (2017) Available online: http://soomamedical.com/blog/treatment-outcomes/
 2. Brunoni et al. Transcranial direct current stimulation for acute major depressive episodes: meta-analysis of individual patient data. The British Journal of Psychiatry (2016) 208, 1–10
 3. Bikson M, et al. Safety of Transcranial Direct Current Stimulation: Evidence Based Update 2016. Brain Stimul. 2016 Sep-Oct;9(5):641-61.
 4. Nitsche MA ja Paulus W. Excitability changes induced in the human motor cortex by weak transcranial direct current stimulation. J Physiol. 2000 Sep 15;527 Pt 3:633-9.
 5. Pellegrino et al. Bilateral Transcranial Direct Current Stimulation Reshapes Resting-State Brain Networks: A Magnetoencephalography Assessment. Neural Plasticity, vol. 2018, Article ID 2782804, 10 pages, 2018.
 6. Romero Lauro et al. TDCS increases cortical excitability: direct evidence from TMS-EEG. Cortex. 2014 Sep;58:99-111.
 7. Keeser D et al. Prefrontal Transcranial Direct Current Stimulation Changes Connectivity of Resting-State Networks during fMRI. Journal of Neuroscience 26 October 2011, 31 (43) 15284-15293
 8. Di Lazzaro V et al. Transcranial Direct Current Stimulation Effects on the Excitability of Corticospinal Axons of the Human Cerebral Cortex. Brain Stimulation 6 (2013) 641-643
 9. National Institute of Care Excellence – Interventional guidance IPG530 (2015) Available online: https://www.nice.org.uk/guidance/ipg530
 10. The Royal College of Psychiatrists – Position statement CERT04/17 (2017) Available online: http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Transcranial%20direct%20current%20stimulation%20-%20ECT%20ctee%20statement%20Feb%2017.pdf
 11. Horvath JC et al. Quantitative Review Finds No Evidence of Cognitive Effects in Healthy Populations From Single-session Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS). Brain Stimul. 2015 May-Jun;8(3):535-50
 12. Brunoni et al. Trial of Electrical Direct-Current Therapy versus Escitalopram for Depression. N Engl J Med 2017; 376:2523-2533
 13. Valiengo LC et al. Transcranial direct current stimulation for the treatment of post-stroke depression: results from a randomised, sham-controlled, double-blinded trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Feb;88(2):170-175.
 14. Salehinejad MA et al. Cognitive control dysfunction in emotion dysregulation and psychopathology of major depression (MD): Evidence from transcranial brain stimulation of the dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC). J Affect Disord. 2017 Mar 1;210:241-248.
 15. Donde C et al. Transcranial direct-current stimulation (tDCS) for bipolar depression: A systematic review and meta-analysis. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2017 Aug 1;78:123-131.
 16. Sampaio-Junior B et al. Efficacy and Safety of Transcranial Direct Current Stimulation as an Add-on Treatment for Bipolar Depression: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2018 Feb 1;75(2):158-166.
 17. Shiozawa P et al. Transcranial direct current stimulation for major depression: an updated systematic review and meta-analysis. Int J Neuropsychopharmacol. 2014 Sep;17(9):1443-52
 18. Meron D et al. Transcranial direct current stimulation (tDCS) in the treatment of depression: Systematic reviewand meta-analysis of efficacy and tolerability. Neurosci Biobehav Rev. 2015 Oct;57:46-62.
 19. Brunoni AR et al. A systematic review on reporting and assessment of adverse effects associated with transcranial direct current stimulation. Int J Neuropsychopharmacol. 2011 Sep;14(8):1133-45.
 20. Liebetanz D et al. Safety limits of cathodal transcranial direct current stimulation in rats. Clin Neurophysiol. 2009 Jun;120(6):1161-7.
 21. Lefaucheur JP et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of transcranial direct current stimulation(tDCS). Clin Neurophysiol. 2017 Jan;128(1):56-92.
 22. Brunoni et al. The sertraline vs. electrical current therapy for treating depression clinical study: results from a factorial, randomized, controlled trial. JAMA Psychiatry. 2013;70(4):383-391