Wyniki leczenia

//Wyniki leczenia

Wyniki leczenia

Treatment outcomes of Sooma Depression Treatment

W ciągu ostatnich kilku lat stymulacja przezczaszkowa prądem stałym (tDCS) stała się jedną z możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych. Royal College of Psychiatrists wydało oświadczenie na ten temat w lutym, ostatnia metaanaliza wykazała, że tDCS jest tak samo skuteczna jak rTMS i leki antydepresyjne w podstawowej opiece zdrowotnej. Teraz chcielibyśmy prosić o 10 minut Twojego czasu, aby przedstawić rzeczywiste wyniki leczenia Terapii Depresji Sooma.

Oto zapowiedź tego, co zaprezentujemy:

  • Wyniki leczenia 119 pacjentów leczonych z wykorzystaniem Terapii Depresji Sooma jako leczenia uzupełniającego lub jako monoterapii.

  • Pacjenci poddawani byli terapii w gabinetach terapeutycznych lub samodzielnie w domu. 66% pacjentów uzyskało pomyślną odpowiedź na leczenie, a 20% – całkowitą remisję.

  • Średnia poprawa wyniosła 54% po dwóch lub trzech tygodniach leczenia.

  • Terapia była dobrze tolerowana. Podczas prawie 1500 sesji terapeutycznych nie wystąpiły żadne poważne działania niepożądane.

You may also download this article as a PDF. Supplementary materials are only available online.

Wyniki zastosowania Terapii Depresji Sooma

Wprowadzenie

Terapia Depresji Sooma wykorzystuje przezczaszkową stymulację prądem stałym (tDCS) do modulowania aktywności obszarów mózgu związanych z depresją. Jest to skuteczna i dobrze tolerowana przez pacjentów metoda leczenia. Terapia Depresji Sooma może być zalecona w formie monoterapii lub może być stosowana jako metoda uzupełniająca terapii farmakologicznej lub psychospołecznej.

Dziesięć klinik dostarczyło wyniki leczenia pacjentów prowadzonych z wykorzystaniem Terapii Depresji Sooma. Uzyskane dane odzwierciedlają, w jaki sposób ta metoda leczenia jest obecnie stosowana w praktyce klinicznej. Ponadto pokazują, czego można faktycznie oczekiwać w ramach wyników leczenia. Dane obejmują zarówno pacjentów jednobiegunowych, jak i dwubiegunowych.

Sooma Depression Treatment

Rysunek 1: Terapia Depresji Sooma. Urządzenie medyczne tDCS Sooma składa się z małego stymulatora zasilanego baterią, elektrod z podkładkami nasączonymi solą fizjologiczną oraz czepka z kieszeniami dla prawidłowego umiejscowienia elektrod. W trakcie sesji trwającej 30 minut wykorzystuje się stały prąd 2mA. Sesje powinny być powtarzane codziennie przez 2 do 3 tygodni. Po ostrej fazie leczenia sesje można kontynuować raz w tygodniu przez okres do 6 miesięcy.

Metody

Dziesięć klinik z całego świata dostarczyło wyniki badań 125 pacjentów (64 kobiet). Sześcioro pacjentów zostało wykluczonych z analizy: dwóch pacjentów nie wykazało ciągłego epizodu depresji, a wyniki czterech pacjentów zawierały niekompletne dane. W grupie 119 pacjentów włączonych do analizy było 61 kobiet. Wiek pacjentów mieścił się w przedziale od 18 do 80 lat. Większość pacjentów stosowała tę metodę terapii jako uzupełnienie podczas jednoczesnej interwencji farmaceutycznej i / lub psychospołecznej. Spośród 98 pacjentów, u których zastosowano terapię łączoną, 80 stosowało co najmniej jeden lek antydepresyjny. W badanej grupie 21 pacjentów nie stosowało równocześnie innej terapii, a 39 nie stosowało leków antydepresyjnych.

Spośród wymienionych klinik, pięć reprezentuje szpitale uniwersyteckie, trzy to placówki podstawowej opieki psychiatrycznej na szczeblu gminy, a dwie oferują leczenie jako gabinety prywatne. Kliniki korzystały z wybranej skali depresji podczas raportowania danych sprzed i po zakończeniu terapii. Odpowiedź na leczenie zdefiniowano jako 50% zmniejszenie wskaźników depresji. Remisję zdefiniowano na podstawie oceny wyników skali depresji.

Wszyscy pacjenci byli leczeni przy użyciu standardowego protokołu Terapii Depresji Sooma przedstawionego na rysunku 1. W przypadku każdego z pacjentów zastosowano stymulację z wykorzystaniem Sooma tDCS: amplituda prądu 2mA, 30-minutowy czas trwania sesji, rozmiar elektrody 35 cm2 i bifrontalne umiejscowienie elektrod (anoda i katoda kolejno na F3 i F4). Klinicyści mogli dostosować liczbę sesji do potrzeb pacjenta. Nie było grupy kontrolnej.

Wyniki

Pełną terapię ukończyło 103 pacjentów (49 kobiet). Spośród ogółu, 16 pacjentów (14%) zostało wykluczonych przed zakończeniem leczenia, 6 pacjentów wyłączono z badań z powodu braku odczuwanego efektu, 2 pacjentów skierowano do ECT, a 2 pacjentów opuściło zbyt wiele sesji. Dwoje pacjentów chciało przerwać po tym, jak odczuwali więcej lęku, a jeden pacjent po niezdefiniowanym działaniu ubocznym. Nie podano powodu rezygnacji 3 pacjentów. Czterdziestu dwóch pacjentów poddano intensywnej terapii trwającej dwa tygodnie (10 sesji), podczas gdy 61 pacjentów poddano terapii trwającej trzy tygodnie (15 sesji). Troje pacjentów miało zaplanowane dwutygodniowe leczenie wydłużone do trzech tygodni w celu poprawy wyników. Po okresie intensywnej terapii, zastosowano 0-10 sesji podtrzymujących po jednym lub dwóch tygodniach. Łącznie u pacjentów zastosowano średnio po 14.3 sesji terapeutycznych. Dane demograficzne pacjentów przedstawiono w tabeli 1.

Table 1. Patient demographics

Tabela 1. Dane demograficzne pacjentów

U większości pacjentów wystąpiła wyraźna poprawa wyników z zastosowaniem Terapii Depresji Sooma. W analizowanej grupie 68 pacjentów (66% ogółu) uzyskało pomyślną odpowiedź na leczenie. Wykazano statystycznie istotną i istotną klinicznie różnicę między wynikami wstępnymi (średnio 27.3 ± SD = 7.2) a wynikami po zastosowanym leczeniu (13.6 ± SD = 8.0); p <0.001. Ogółem 22 pacjentów uzyskało pełną remisję.

Średnia poprawa wyniku depresji wyniosła 54%. Dziesięcioro pacjentów uzyskało poprawę o ponad 75%, podczas gdy poprawę wyników uzyskało 5 pacjentów. U większości pacjentów poprawa mieściła się w przedziale od 50% do 75%, co przedstawiono na rysunku 2.

Depression score reduction after Sooma Depression Treatment

Rysunek 2. Zmniejszenie wskaźnika depresji po zastosowaniu Terapii Depresji Sooma.

Przed zastosowanym leczeniem, u większości pacjentów zdiagnozowano ciężką depresję. W grupie tej 38 pacjentów miało umiarkowaną depresję (37%), a 7 pacjentów cierpiało na łagodną depresję (7%). Po dwóch lub trzech tygodniach leczenia 84% pacjentów wykazało łagodną depresję lub remisję. 10 pacjentów (10%) wykazało umiarkowaną depresję po zastosowanym leczeniu, pięcioro z nich rozpoczęło terapię z ciężką depresją, a pięcioro z umiarkowaną. Jeden pacjent przed leczeniem cierpiał z powodu umiarkowanej depresji, a po zakończonym leczeniu wykazał ciężką depresję. Sześcioro pacjentów wykazało ciężką depresję zarówno w ocenie początkowej, jak i po zastosowanej terapii. Rysunek 3 przedstawia nasilenie depresji pacjentów przed i po leczeniu.

Depression severity before and after treatment

Rysunek. 3. Nasilenie depresji przed i po zastosowaniu terapii. Średnio pacjenci rozpoczynali leczenie z ciężką depresją, a po zastosowanej terapii wykazywali łagodne nasilenie zaburzeń depresyjnych.

Osiemdziesięcioro pacjentów (67%) stosowało jednocześnie leki antydepresyjne. Trzydzieści cztery osoby były leczone z wykorzystaniem leków klasy SSRI, a 31 stosowało leki klasy SNRI. Średnio u tych pacjentów stosowano 1.3 leki antydepresyjne. Co ciekawe, pacjenci u których równocześnie nie stosowano leków antydepresyjnych uzyskali większą poprawę (średnia poprawa o 57% ± SD = 6.5%) niż pacjenci przyjmujących leki (46% ± 5.5%); p <0.02. Między pacjentami stosującymi leki SNRI i SSRI nie odnotowano różnic. Odsetek pacjentów, którzy nie ukończyli badania był podobny u pacjentów przyjmujących i nieprzyjmujących leki antydepresyjne.

Wśród pacjentów, 26 osób (22%) stosowało leki antypsychotyczne podczas Terapii Depresji Sooma. Warto zauważyć, że stosowanie leków antypsychotycznych zwiększyło wskaźnik rezygnacji z 9% do 31%. Ponadto pacjenci, którzy stosowali leki antypsychotyczne wykazali mniejszą poprawę w zakresie objawów (średnia poprawa o 32% ± SD = 11%) niż pacjenci, którzy nie przyjmowali tych leków (53% ± SD = 4%); p <0.001.

Zastosowanie benzodiazepin również zwiększyło prawdopodobieństwo przerwania leczenia. Wskaźnik rezygnacji wynosił 29% dla pacjentów stosujących benzodiazepiny i 11% dla pacjentów, którzy ich nie stosowali. Podobny wzrost zaobserwowano również u pacjentów przyjmujących Zopiclone. Zmiany wskaźnika rezygnacji przedstawiono na rysunku 5. W badanej grupie, 17 pacjentów było leczonych lekiem benzodiazepinowym, a 7 było leczonych lekiem Zopiclone. Zastosowanie benzodiazepin nie wpłynęło na pomyślą odpowiedź na leczenie.

Dropout rate

Rysunek 4. Wskaźnik rezygnacji w kilku podgrupach pacjentów. Stosowanie leków antypsychotycznych, benzodiazepin i Zopiklon znacznie zwiększyło wskaźnik rezygnacji.

Odczucia pacjentów

Poza zmianami w skali depresji, pacjenci i pielęgniarki byli zachęcani do opisania doświadczanych efektów. Oprócz poprawy nastroju, najczęściej opisywanym efektem było obniżenie poziomy lęku. Kilkoro pacjentów zgłosiło zwiększoną aktywność i lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu. Wśród zgłoszonych efektów znalazły się także normalizacja apetytu i snu. Warto zauważyć, że opisywana przez pacjentów poprawa w wymienionych wyżej aspektach, nie zawsze korelowała z istotną poprawą wskaźników depresji. Rysunki 5 i 6 prezentują dwa opisy efektów leczenia.

Rysunek 5. Referencje pacjenta

Rysunek 6. Komentarz od psychoterapeuty

Bezpieczeństwo i niepożądane skutki

Terapia Depresji Sooma była bezpieczna i dobrze tolerowane przez pacjentów. W badanej grupie, 103 pacjentów, którzy ukończyli leczenie, otrzymało 1477 sesji terapeutycznych i łącznie ponad 700 godzin stymulacji. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: uczucie swędzenia pod elektrodą podczas sesji (61% pacjentów zgłosiło co najmniej jeden incydent swędzenia podczas leczenia) i przejściowy ból głowy (25%). Wskaźnik rezygnacji wyniósł 14%. Jeden pacjent przerwał leczenie po wystąpieniu działania niepożądanego. Zgłoszono dwa przypadki manii lub hipomanii, ale nie spowodowały one przerwania terapii.

Wnioski

W oparciu o wyniki 120 pacjentów zgłoszonych przez dziesięć różnych klinik, Terapia Depresji Sooma jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia pacjentów z depresją. Ponadto leczenie jest dobrze tolerowane i można je skutecznie stosować jako monoterapię lub jako leczenie uzupełniające. Co więcej, podczas rutynowego codziennego stosowania Terapii Depresji Sooma nie odnotowano problemów technicznych.

  • Bezpieczna i skuteczna

  • Dobrze tolerowana przez pacjentów

  • Łatwa w użytkowaniu

  • Jest odpowiednia do użytku klinicznego

Jak zacząć

System Terapii Depresji Sooma jest przenośny i nie wymaga stałej instalacji ani specjalistycznych pomieszczeń. Sesję terapeutyczną może przeprowadzać przeszkolona pielęgniarka w gabinecie/klinice lub pacjent w środowisku domowym. Zabiegi stymulacji można w łatwy sposób połączyć z psychoterapią lub terapią grupową. Przygotowanie zajmuje tylko kilka minut, a pacjent podczas sesji może swobodnie angażować się w czynności życia codziennego. Sooma przeszkoli Ciebie i Twoich pracowników w zakresie korzystania z systemu oraz w zakresie zapewniania dalszego szkolenia swoim pacjentom.

Skontaktuj się z nami
Zapytaj o cenę
Materiały uzupełniające
Individual patient data

Tabela 2. Indywidualne dane demograficzne pacjentów. Pobierz pełną tabelę.

Severity scores

Tabela 3. Klasyfikacja nasilenia depresji dla każdej skali

2018-06-25T18:20:14+00:00